Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUKASZKAMINSKI.COM.PL

Spis treści

  • 1. Postanowienia ogólne.
  • 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.
  • 3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
  • 4. Ceny i płatność.
  • 5. Dostawa.
  • 6. Procedura rozpatrywania reklamacji.
  • 7. Prawo do odstąpienia od umowy.
  • 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  • 9. Ochrona danych osobowych.
  • 10. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem https://lukaszkaminski.com.pl/ (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce, NIP: 5882282930, REGON: 222122843 (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce, adres firmy: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych https://lukaszkaminski.com.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia. 

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów. 

1.5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, telefonicznie lub drogą mailową zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. 

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https://lukaszkaminski.com.pl/, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu). 

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami. 

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. 

2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez:
– stronę internetową https://lukaszkaminski.com.pl/
– telefonicznie, pod numerem telefonu +48 502 427 248
– drogą e-mailową, wysyłając wiadomość na adres kontakt@ekspertecommerce.pl
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

3.2. Przez złożenie zamówienia poprzez stronę internetową należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://lukaszkaminski.com.pl/, kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. 

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie. 

3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy. 

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim lub innym wybranym.

4. Ceny i płatność.

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. 

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

4.4. Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia. 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnymna rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU.pl),
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

46 1870 1045 2078 1075 9669 0001 (Nest Bank)
Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce,
ul. Towarowa 20B,
10-417 Olsztyn,
NIP: 5882282930.
W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz/i zagranicznych banków.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz Operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

4.7  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.8 W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

5. Dostawa.

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 4.2. Regulaminu)  

5.2. Zamówione produkty dostarczane są treściami cyfrowymi dostarczanymi za pośrednictwem poczty email oraz dostępnymi na platformie ekspertecommerce.pl. Zamówione towary dostarczane są w formie treści cyfrowych dostępnych na platformie kursowej do której klient otrzymuje hasło. Czas realizacji zamówienia treści cyfrowych to maksymalnie 24 godziny od zaksięgowania środków na koncie bankowym. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia napisz na adres: kontakt@ekspertecommerce.pl 

5.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia. 

5.4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień z opcją dostawy „za pobraniem” od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 

5.5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

6. Procedura rozpatrywania reklamacji.

6.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia) w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

6.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

6.3. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez Gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy zakupionym Towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

6.4. Towary mogą być objęte 24-miesięczną gwarancją jakości Producenta.

6.5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać zarówno z uprawnień gwarancyjnych jak również z rękojmi. O sposobie wyboru załatwienia reklamacji określonym w zdaniu powyżej decyduje Klient.

6.6. Rękojmia tylko dla konsumentów (wyłączona dla przedsiębiorców). Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.7 W przypadku kiedy Klient przy składaniu reklamacji skorzysta z warunków gwarancji, reklamacja zostanie rozpatrzona na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru.

6.8. W przypadku wadliwości towaru Klient powinien przesłać zgłoszenie reklamacyjne mailowo na adres kontakt@ekspertecommerce.pl lub na adres siedziby o którym mowa w punkcie 1.1. 
Zgłoszenie powinno zawierać dokładne dane kontaktowe wraz z numerem telefonu, kopię dokumentu zakupu oraz możliwie dokładny opis usterki wraz z dokumentacją fotograficzną i okolicznościami jej występowania.

Sklep zobowiązuje się do wskazania adresu, na który należy odesłać wadliwy towar w wiadomości zwrotnej.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

6.9. Koszt przesyłki pokrywa klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

6.10. Sklep ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem . Ustosunkowanie się do złożonej reklamacji nastąpi drogą pisemną lub e-mailową ( w taki sam sposób w jaki Klient komunikował się ze sklepem ).

6.11 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany towaru na inny, w danej chwili dostępny w sklepie, o podobnych lub lepszych parametrach. Wymiana towaru może nastąpić jedynie w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy.

6.12. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy lub odpowiednio wymiany to waru na nowy, wolny od wad, Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru ze zwrotem zapłaconej ceny.

6.13. Roszczeniom gwarancyjnym nie podlegają nieprawidłowości w działaniu towaru lub też jego wady wynikające z:
– użytkowania towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
– niewłaściwego użytkowania towaru w sposób niezgodny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi;
– transportu niewłaściwie zapakowanego towaru;

7. Prawo do odstąpienia od umowy.

7.1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce, 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B, NIP: 5882282930 lub na adres e-mail: kontakt@ekspertecommerce.pl

7.2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po przesłaniu Oświadczenia Sprzedawca przyśle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

7. 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.

7. 6. Konsument nie ponosi kosztów:
a) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

7. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z zastrzeżeniem punktu 7.4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. 9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres firmy: Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce, 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B, NIP: 5882282930, z dopiskiem „zwrot towaru” oraz numerem zamówienia.

7.10. Zwracana rzecz, nie powinna nosić śladów użytkowania oraz powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie. Ponadto zwracana rzecz musi być kompletna. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (Konsument zobowiązany jest do podania dokładnych danych nabywcy wraz z adresem).

7. 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej.

7. 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7.14. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zapakowania towaru przez Konsumenta. Zwrot rzeczy następuje na koszt i ryzyko Konsumenta.

7.15. W przypadku wysłania przez Konsumenta rzeczy na koszt odbiorcy, Sprzedawca nie ma obowiązku odebrania przesyłki. W przypadku podjęcia decyzji o odebraniu przesyłki przesłanej na koszt odbiorcy Sprzedawca ma prawo do potrącenia kosztów przesyłki od ceny zwracanej Konsumentowi.

7.16. W przypadku dokonania zwrotu przez Konsumenta odpowiada on w pełnym zakresie za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, oraz cech funkcjonowania. W szczególności Konsument jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy odpowiedniego odszkodowania. Sprzedawca będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty będącej wynikiem zmniejszenia wartości towaru od ceny zwracanej Konsumentowi.

7.17 W przypadku treści cyfrowych Konsument przyjmuję do wiadomości, iż zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. Akceptuje regulamin i wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni). 

7.18. W przypadku zwrotu towaru w związku z nieskutecznym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży towar zostanie odesłany na koszt i ryzyko Konsumenta.

7.19 Konsument który dokona zakupu Konsultacji lub Szkoleń Indywidualnych jest zobowiązany do ustalenia daty szkolenia/kosulatacji zaakceptowanej przez obie strony w ciągu 30 dni roboczych. 

7.20 Brak podania informacji o proponowanej dacie nie upoważnia Konsumenta do zwrotu kwoty wpłaconej za szkolenie.

7.21 W przypadku braku kontaktu i ustalenia w/w daty przez Konsumenta przez 3 miesiące od daty zakupu rozumie się, że Konsumentowi wystarczyły otrzymane nagrania wideo i nie potrzebuje pomocy indywidualnej, nie upoważnia to do zwrotu wpłaconej kwoty.

7.22 Nie stawienie się w umówionym terminie na szkolenie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że Konsumentowi wystarczyły otrzymane nagrania wideo i nie potrzebuje pomocy indywidualnej, nie upoważnia to do zwrotu wpłaconej kwoty. 

7.23 W przypadku kontaktu po wyznaczonym terminie Sprzedawca ma prawo odmówić przeprowadzenia szkolenia lub w geście dobrej woli wyznaczyć dogodny pasujący mu termin.


8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. Ochrona danych osobowych.

9.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce, 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B, NIP: 5882282930

9.2. Podane dane osobowe będą przetwarzane:

w celu założenia i prowadzenia konta klienta – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia konta klienta, do czasu rezygnacji z prowadzenia konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta klienta i składania za jego pośrednictwem zamówień.  Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu;
w celu zawierania umów sprzedaży wysyłkowej, ich obsługi i realizacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu zawarcia i realizacji umowy, przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym została zawarta umowa sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówień.  Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu oraz firmy wysyłkowe, za pośrednictwem których nastąpi dostawa zamówionego towaru, operator płatności online – w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem operatora;
w celu promocji produktów własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – do wniesienia sprzeciwu na otrzymywanie informacji handlowych lub do ustania celu biznesowego. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne. Potencjalnymi odbiorcami danych są dostawca hostingu, firma świadcząca na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych.
w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez użytkownika (pliki Cookie) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – a dokładnie w celu: utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji sklepu internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego – odbiorcą powyższych danych będzie dostawca oprogramowania strony internetowej oraz hostingu strony, Google Inc z siedzibą w USA. Dane przetwarzane w tym zakresie przetwarzane będą do ustania przyczyny biznesowej. 
Polityka prywatności znajduję się pod adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI i stanowi załącznik do tego regulaminu.

10. Postanowienia ogólne

10.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 

10.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. 

10.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 3. Polityka prywatności. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu. 

10.4. Regulamin obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2020 r. 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres e-mail: kontakt@ekspertecommerce.pl, adres sklepu: Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce, 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B, NIP: 5882282930, tel. +48 502 427 248 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy : 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli dostarczą Państwo rzecz  przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 3

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin świadczenia usług

Niniejszy Regulamin ustala zasady wykonywania przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
 prac zleconych przez Państwa – a więc przez naszego
Klienta, i został spisany w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług
oferowanych przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce. Prosimy o dokładne
zapoznanie się z Regulaminem i o kierowanie do nas wszelkich pytań, jeżeli
jakiekolwiek kwestie okażą się dla Państwa niejasne.
Definicje
Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce, 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B, NIP: 5882282930
kontakt@ekspertecommerce.pl, +48502427248
Klient – klient Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
Strony – łącznie Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce oraz Klient
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
1. Akceptacja Regulaminu
1.1. Korzystanie z usług Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce oznacza akceptację przez
Klienta niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych bez konieczności
wyrażenia dodatkowego oświadczenia.
1.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na naszej witrynie oraz zostanie dodatkowo
przesłany bezpośrednio Klientowi.
2. Zlecenie prac Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
2.1. Prace mogą być zlecone przez Klienta w dowolnej formie i w dowolny sposób.
2.2. Zakres zleconych prac oraz wynagrodzenie określa każdorazowo oferta
Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce i wspólne ustalenia Stron.
3. Prawa i Obowiązki Klienta
3.1. Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce wykonuje filmy promocyjne, wszelkie grafiki oraz
inne prace informatyczne przy wykorzystaniu materiałów znajdujących się na stronie
internetowej Klienta, na mediach społecznościowych Klienta oraz w każdym innym
serwisie przez niego wskazanym (np. Instagram). Aby to było możliwe Klient
upoważnia Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce do pobrania materiałów takich jak
zdjęcia, opisy oraz logo Klienta i nagrania, z jego strony internetowej i z mediów
społecznościowych Klienta. Materiały te zostaną wykorzystanie wyłącznie dla
wykonania prac zleconych przez Klienta.
3.2. W zakresie, w jakim okaże się to niezbędne, Klient dostarczy Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
 dodatkowe materiały i informacje jakie będą miały znaleźć się w
produkcie finalnym. Klient udzieli ponadto niezbędnej pomocy merytorycznej
dotyczącej przedmiotu jego działalności czy tematyki filmów, grafik czy innych usług.
3.3. Klient upoważnia Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce do wprowadzania zmian w
materiałach na potrzeby przygotowywanych filmów promocyjnych.
3.4. Klient zobowiązuje się do pełnej współpracy z Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce w
toku realizacji zleconych prac, w tym do terminowego dostarczania materiałów i
informacji oraz dokonywania ustaleń odnośnie zleconych prac.
3.5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczane przez niego materiały i
informacje oraz za materiały i informacje jakie Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
pozyska ze strony internetowej Klienta w celu realizacji prac. W szczególności Klient
ponosi odpowiedzialność, że użycie tych materiałów nie będzie naruszać praw
autorskich osób trzecich.
3.6. Klient opłacając fakturę pro forma wyraża zgodę na kontakt marketingowy ze
strony Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce (również po zakończeniu danego zlecenia),
klient ma prawo wycofać zgody na kontakt ze strony Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
w każdym momencie, ma również prawo do wglądu w dane powierzone oraz prawo
do ich aktualizacji lub zmiany.
4. Prawa i Obowiązki Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
4.1. Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce zapewnia, że wykorzysta materiały Klienta
wyłącznie do wykonania prac zleconych przez Klienta.
4.2. Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce zapewnia również, że rezultaty prac będą wolne
od wad i obciążeń prawnych oraz nie będą naruszać dóbr osobistych i praw
autorskich osób trzecich.
4.3 Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu
wypowiedzenia w wypadku gdy klient złamał postanowienia regulaminu lub zapisy
umowne, oraz wystąpić o zadośćuczynienie w postaci wypełnienia
paragrafów odnoszących się do kar umownych.
4.4. Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce poinformuje Klienta o wszelkich trudnościach
mogących wystąpić w przygotowaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy, w tym także
z przyczyn tkwiących w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach.

5. Terminy realizacji
5.1. Termin realizacji zleconych prac zostanie każdorazowo ustalony przez Strony
podczas przyjęcia zlecenia przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce.
5.2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej czas realizacji zlecenia liczony jest od
momentu dostarczenia przez Klienta wszystkich materiałów niezbędnych do
realizacji zlecenia, takich jak: zdjęcia, opis prowadzonej działalności, inne istotne
informacje, logotyp.
5.3. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z
pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. 5.4.
Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce zobowiązuje się do przestrzegania terminów
realizacji określonych w niniejszym Regulaminie.
5.5. Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie
czasu wykonania prac spowodowane przez Klienta.
6. Realizacja prac przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
6.1. Rezultaty prac wykonanych przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce zostaną
przesłane Klientowi na jego adres email.
6.2. Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do
wykonanych prac w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania, chyba że Klient
poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
6.3. Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce zobowiązuje się do uwzględnienia
uzasadnionych uwag Klienta oraz przedstawienia poprawionych prac w terminie nie
dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez Klienta.
6.4. Klientowi przysługują 3 poprawki do danego zlecenia, chyba że ustalono inaczej
w ofercie przesłanej do akceptacji przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce, kolejne
poprawki mogą być dodatkowo płatne w kwocie nie mniejszej niż pięćdziesiąt złotych
od sztuki – dokładną kwotę ustala się w oparciu o zakres dodatkowych prac.
6.4. Brak uwag Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację prac wykonanych
przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce.
6.5. Za prace Klient zapłaci Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce wynagrodzenie zgodne z
ofertą ustaloną pomiędzy Stronami.
6.6. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
7. Prawa autorskie
7.1. Zlecenie Klienta będzie realizowane przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce przy
możliwym wykorzystaniu: materiałów i informacji Klienta lub/i plików graficznych
pozyskanych z serwisów zewnętrznych lub/i animacji pozyskanych z serwisów
zewnętrznych lub/i muzyki pozyskanej z serwisów zewnętrznych.
7.2. Rezultaty prac wykonane przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce będą stanowić
oryginalną kreację stworzoną przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce z tym
zastrzeżeniem, że:
a) materiały i informacje Klienta stanowić będą jego własność,
b) pliki graficzne, animacje oraz muzyka pozyskana z serwisów zewnętrznych
podlegać będą ograniczeniom określonym w odpowiednich licencjach tych serwisów
i zgodnie z tymi licencjami będą mogły być wykorzystane.
7.3. Realizując zlecenie Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce poinformuje Klienta o
użytych elementach zewnętrznych (takie jak grafika, animacje czy muzyka), których
korzystanie podlega zewnętrznym wymogom licencyjnym oraz wskaże miejsce,
gdzie znajduje się treść odpowiedniej licencji na korzystanie z tych elementów. W
pozostałym zakresie Klient będzie mógł korzystać z Utworów zgodnie z poniższymi
zasadami.
7.4. Zabrania się udostępniania treści cyfrowych, nagrań audio i wideo w dowolnej formie, kopiowania treści czy udostępniania danych do logowania lub odsprzedawania danych dostępowych osobom trzecim.
7.5. Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce zastrzega sobie prawo do wykorzystywania
rezultatów prac wykonanych na rzecz Klienta w celu informowania o swoich
usługach oraz budowy portfolio, w tym zakresie Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce
może zapisywać i rozpowszechniać rezultaty prac za pośrednictwem Internetu oraz
mediów społecznościowych.
8. Reklamacje

8. DANE OSOBOWE JAKO FORMA PŁATNOŚCI

8. Pobierając  wszelkie treści cyfrowe – w tym ebooki, nagrania, foldery, grafiki oraz inne pliki do pobrania bez konieczności wykontywania płatności gotówkowej bądź online na dowolnych stronach administrowanych przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania mi materiału, czyli informacji o produktach, usługach, promocjach lub nowościach oraz webinarach zgodnie z polityką prywatności. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.


8.1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym
Regulaminie są realizowane przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce niezgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
8.2. Reklamacja może być złożona drogą pisemną lub email na adres Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce.
Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę składającego
reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce zwróci się do składającego
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia lub
uzupełnienia.
8.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Klienta.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o
zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie
wykonywania zleconych prac.
9.2. Strony będą informować się niezwłocznie o zmianie swoich danych
kontaktowych.
9.3. Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje
do wykonania powierzonej mu pracy i bierze za nią odpowiedzialność.
9.4. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce z tym zastrzeżeniem, że Klient
nie może odstąpić od umowy, jeżeli Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce wykonało już w
pełni swoje prace za zgodą Klienta. W razie odstąpienia od umowy Klient
zobowiązany jest zapłacić Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce wynagrodzenie za prace
wykonane i przekazane do chwili odstąpienia od umowy. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza drogą pocztową lub elektroniczną na adres Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce podany powyżej.
9.5 Wystawiając opinie pisemną lub wideo klient wyraża zgodę na przetwarzanie swojego
wizerunku i treści opinii do dalszych zastosowań komercyjnych na platformatch
takich jak Youtube, Facebook itd. W zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie
wizerunku Klient otrzymuje gratyfikację w postaci produktu Kurs: 20 błędów każdego
początkującego w e-commerce o wartości trzysta siedemdziesiąt dziwięć złotych
9.6 Przesłanie opinii wideo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na prztwarzanie wizerunku i nie potrzebuje dodatkowej formy pisemnej
9.7 Klient nie rości sobie praw do zysków z tytułu przetwarzanego wizerunku
oraz udziela przetwarzającemu pełnej zgody na wykorzystanie nagrań, zdjęć,
plików audio/wideo oraz opinii pisemnych do zastosowania w materiałach marketingowych. Na stronie lukaszkaminski.com.pl prezentowane są wszystkie opinie klientów przesłane przez formularz zgłoszeniowy.

9.8. Klient ma świadomość, że zakupione w sklepie kursy omawiają techniczną stronę wystawiania produktów na Allegro, ich sprzedaży i wysyłki oraz konfigurację reklamy. Klient musi rozumieć, że prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem. Podobnie jak inwestowanie w reklamę czy promocje. Wyniki przedstawiane w materiałach promocyjnych są nietypowe i nie zapewniamy, że uzyskasz takie same lub zbliżone efekty. Twoje wyniki zależą od wielu czynników np. od branży, doświadczenia, zasobów, poziomu zaufania klientów, marki itp. Co oznacza, że możesz mieć znacznie lepsze lub znacznie gorsze (lub nie mieć żadnych wyników).
9.9. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze zlecania przez Klienta wykonania prac
przez Łukasz Kamiński Ekspert E-commerce będą rozstrzygane przez Strony polubownie w
drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu
zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia właściwemu
sądowi powszechnemu.
9.10 Wszelakie dodatkowe zmiany ustaleń względem zlecenia lub usługi wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
prawa a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy rejonem dla
wykonawcy usługi.